PGB Advies bureau de Bruijn

1 ste bureau in Nederland met persoonlijk All in service

7 dagen per week bereikbaar voor maatwerk advies en begeleiding

Service kosten worden vergoed uit het PGB budget waardoor de service gratis is.


Wat is een Persoonsgebonden Budget ?Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee mensen met of zonder beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan via drie verschillende regelingen worden aangevraagd; dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via uw zorgverzekering (Zvw-PGB). Patiënten kunnen met een PGB zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. U kunt dus met een PGB uw eigen zorg in de hand nemen en regelen.


Welke instanties en organistatie komen er kijken bij een Persoonsgebonden Budget ( PGB ) ?


Zorgkantoor

Wat betekent het om een PGB te hebben?

Met een PGB hebt u meer vrijheid:

 • u kiest zelf uw zorgverlener(s)
 • u bepaalt wanneer zij langskomen
 • u spreekt met hen af welke zorg zij leveren

U regelt meer zelf:

 • u levert een budgetplan in bij het aanvragen van een PGB
 • u maakt met alle zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 • u stuurt de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die vervolgens de betaling doet
 • u houdt zelf uw administratie bij en zorgt dat deze op orde is
 • u bewaakt uw budget, zodat u het hele jaar zorg kunt krijgen
 • u bewaart alle documenten zoals zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen en rekeningen vijf jaar.Wat doet het CIZ?


Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. U kunt bij ons een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).


Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en we gebruiken objectieve criteria.

Indicaties voor zorg

U kunt een indicatie aanvragen voor

 • Zorg uit de Wet langdurige Zorg
 • Behandeling op grond van de WLZ ( bij een lichamelijke ziekte of beperking, een verstandelijke beperking of Dementie).
 • ADL-assistentie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in een ADL-woning.
 • Een opname zonder instemming, zonder verzet op de grond van de Bopz ( voor mensen die niet zelf kunnen aangeven of ze in een instelling willen wonen bijvoorbeeld bij Dementie of een verstandelijke beperking).Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

kerntaken

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke taken uit:

 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
 • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

 • Begeleiding en dagbesteding
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te kunnen ontlasten
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychishe stoornis
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn

Persoonsgebonden budget (PGB)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage

Vanaf 2019 abonnementstarief voor gebruik Wmo-voorzieningen

De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 voor iedereen €17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Bijvoorbeeld bij mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen.U kunt ervoor kiezen uw hulpmiddel vervoer naar eigen keuze met een PGB aan te schaffen. Als u bijvoorbeeld een PGB heeft aangevraagd voor een buggy of een rolstoel voor uw kind, dan kunt u zelf bepalen welke model u koopt en bij welke leverancier u deze aanschaft. U regelt zelf het onderhoud, reparatie en verzekering en betaalt dit uit uw PGB. U stuurt vervolgens de bon in bij de gemeente. Als de gemeente de aankoopverplichting heeft ontvangen en vervolgens akkoord gaat, ontvangt u het budget op uw rekening

WMO

Gemeente: voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding

De gemeente verzorgt per 2015 de huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo loket. Nieuw binnen de Wmo zijn verder:

 • Ondersteuning bij zelfredzaamheid
 • Ondersteuning bij participatie
 • Ondersteuning mantelzorg
 • ClientenondersteuningWMO via de Gemeente voor woning en/auto aanpassingen

Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, voor het aanpassen van uw woning kunt u terecht bij uw gemeente (Wmo). U kunt hiervoor een zogenoemde éénmalige voorziening aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor de kosten van het toegankelijk maken van uw huis, het aanbrengen van een traplift, een plafondlift, verhoogd toilet.

De gemeente betaalt het PGB rechtstreeks aan de budgethouder. Dit gaat niet via de SVB.Wanneer u begeleiding groep met een PGB inkoopt, stuit u mogelijk op twee bezwaren:

 • het bedrag dat u krijgt toegekend om het vervoer te regelen is niet altijd kostendekkend
 • bij elke zzp hoort een vast aantal dagdelen begeleiding groep, dat u mag inkopen met uw PGB ; hierbij geldt de bestedingsvrijheid , zodat u naar behoefte van uw pgb kunt inzetten ,maar gaat mogelijk ten kosten van de andere zorg die u wilt inkopen met uw PGB.

Wilt u

 • begeleiding groep inkopen bij een gecontracteerde zorginstelling
 • kunt zich schikken in de daarbij gestelde voorwaarden


dan kunt u ervoor kiezen om begeleiding groep in zorg in natura te ontvangen. De instelling regelt dan ook het vervoer.
Voor al uw overige zorg kunt u gebruik blijven maken van het PGB.


Zorgverzekeringswet PGB


Zorgverzekeraar: voor persoonlijke verpleging en verzorging

Persoonlijke verzorging en wijkverpleging zullen worden geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2015 verantwoordelijke zijn voor verzorging en verpleging bij mensen thuis tot en met opname in het ziekenhuis (wanneer nodig). Zorgverzekeraars zullen zelf zorg op prijs en kwaliteit moeten inkopen bij thuiszorginstellingen en andere zelfstandige zorgverleners die thuiszorg verlenen.

Mensen die nu of in de toekomst persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben, kunnen per 2015 dus terecht bij hun eigen zorgverzekeraar. Als cliënt (thuiszorg behoevende) kun je kiezen uit verschillende gecontracteerde zorgverleners dichtbij huis. Vergoeding van de ontvangen zorg, het betalen van de eigen bijdrage en overige administratie zal voortaan verlopen via de zorgverzekeraar. Als je een persoonsgebonden budget hebt of wilt, wordt dit anders georganiseerd.

Naast persoonlijke verzorging en wijkverpleging worden ook de volgende vormen van zorg ondergeheveld naar de Zvw:

 • Langdurige GGZ met behandeling
 • Extramurale behandeling
 • Extramurale palliatieve zorg
 • Intensieve kindzorgOndersteuning en begeleiding bij de financiele thuisadministratie door een budgetcoach


Wilt u iemand machtigen om uw zaken te regelen?

Met een PGB koopt u zelf uw zorg in. Daarvoor moet u veel beslissingen nemen, afspraken maken en uw uitgaven verantwoorden. Wij helpen u bij de administratie, maar u blijft zelf verantwoordelijk.


Vertegenwoordiger

U kunt iemand anders de zaken rond het PGB voor u laten regelen. Dit heet een vertegenwoordiger. Dat kan op twee manieren:

Gemachtigde

U kunt zelf een persoon machtigen. Dan beslist u zelf wie uw zaken bij ons regelt.

Wettelijk vertegenwoordiger

Een wettelijk vertegenwoordiger regelt uw zaken. Een wettelijk vertegenwoordiger is bijvoorbeeld:

 • de ouder of voogd van een minderjarige (dit is in de wet zo geregeld), of
 • een persoon die door de rechter is aangewezen om uw zaken te regelen (een curator, bewindvoerder of mentor).

Uw vertegenwoordiger en het PGB

Regelt uw vertegenwoordiger de zaken rond het PGB voor u? Geef dat dan aan verantwoordelijke instanties door. Dan kan de vertegenwoordiger namens u:

 • zorgovereenkomsten ondertekenen
 • gegevens wijzigen
 • informatie bij ons opvragen
 • urenbriefjes en declaraties ondertekenen
 • zaken regelen via Mijn PGB, voorwaarde is wel dat uw vertegenwoordiger inlogt met een eigen DigiD • U kunt logeeropvang of uw vakantie betalen uit uw PGB wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • U heeft een beschermende omgeving nodig, om te voorkomen dat u in gevaarlijke situaties terechtkomt.


 • En/of u heeft therapeutische omgeving nodig,waar therapie-en zorgfunties aanwezig zijn.
 • Daarnaast heeft u permanent toezicht en/of zorg in uw nabijheid nodig zodat tijdig ingegrepen kan worden
 • De noodzaak moet aanwezig zijn dat degene(n) met wie u woont en van wie u niet gebruikelijke zorg krijgt uw ouders, uw partner of huisgenoot tijdelijk wordt/worden ontlast, dan wel dat bij hem/haar/hen overbelasting wordt voorkomen.WMO Huishoudelijke Hulp via de gemeente


Dit is een budget waarvoor u zelf een huishoudelijke hulp (ook wel alfahulp) kunt regelen. In dat geval ontvangt u een bepaald bedrag van de gemeente om een hulp in dienst te nemen. U heeft hierbij de mogelijkheid om familie, kennissen of vrienden als hulp in te schakelen, maar het is ook mogelijk om een andere zorgaanbieder (anders dan de aangeboden zorgaanbieders door de gemeente) te kiezen. Een voorwaarde die de gemeente stelt aan het ontvangen van een PGB is dat u uw uitgaven dient te kunnen verantwoorden. Het is dus wel belangrijk dat u uw administratie goed bijhoudt. Het verschilt per gemeente in hoeverre u uw uitgaven dient te verantwoorden. Bij de ene gemeente dient u exact te verantwoorden wat u uitgeeft en mag u niet meer uren inkopen dan de indicatie. Andere gemeenten geven u meer vrijheidZorg in de laatste levensfase noemt men Palliatieve zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen. Palliatieve zorg is mogelijk voor jeugd en voor volwassenen.
Heeft u vervoerskosten in verband met uw zorg? Soms kunt u die kosten uit uw PGB betalen. Dit kan alleen als u een PGB heeft uit de Wlz, Wmo Begeleiding of uit de Jeugdwet. In uw indicatie staat of u recht heeft op vervoer.

De betaling van vervoerskosten kan op twee manieren. Dit is afhankelijk van de manier waarop u reist.

Reist u alleen (zonder begeleider), bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of met de taxi en krijgt u een budget van de gemeente of het zorgkantoor? Vraag dan bij uw gemeente of uw zorgkantoor na of u deze kosten uit het PGB mag betalen.

Verzorgt iemand anders uw vervoer? Dan moet u een zorgovereenkomst met deze vervoerder afsluiten. Wanneer de zorgovereenkomst bij de SVB bank is verwerkt en is goedgekeurd door uw gemeente of zorgkantoor, kunt u de vervoerskosten door middel van een factuur bij de SVB bank declareren. Zij betalen dan de vervoerder.


Begeleiding individueel is gericht op

Het ondersteunen van mensen met een beperking of chrinische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven


Bij kinderen met een indicatie Intensieve Kindzorg gaat het om kinderen met zwaar complexe somatische problematiek of een lichamelijke beperking, die als gevolg daarvan verzorging of verpleging nodig hebben en waarbij permanent toezicht noodzakelijk is.