7 dagen per week bereikbaar voor persoonlijk advies vanuit uw eigen woning

085 - 130 59 26 en 06 269 75 75 6


1 ste bureau in Nederland met All in service

Service kosten worden vergoed uit het PGB budget waardoor de service gratis is.


Wat kan er met een PGB?

Met een persoonsgebonden budget kan allerlei zorg worden ingekocht; de zogenaamde 'zorgfuncties'. Het recht op deze zorg is in drie verschillende regelingen vastgelegd. Het hangt af van uw zorgvraag onder welke regeling uw PGB komt te vallen. Bij de Wlz staat dit landelijk vast, bij de Wmo bepaalt de gemeente het beleid en heeft tevens een zorgplicht. Bij uw zorgverzekering staan de zorgfuncties omschreven in de voorwaarden. Een aantal veel voorkomende vormen van zorg die kunnen worden ingekocht zijn:

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Ondersteunende begeleiding ( ondersteuning bij activititeiten thuis en buiten de deur zoals dagopvang)

Kortdurend verblijf buitenshuis ( weekend opvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar)

Ondersteuning en begeleiding bij de financiele thuisadministratie door een budgetcoach

Zorg zwaarte pakketten (zzp)

Hiermee is het mogelijk beschermd te wonen. De pakketten bevatten meerdere zorgfuncties, maar altijd in combinatie met verblijf.


 • Jeugdwet: kinderen onder de 18 jaar
 • Wmo- volwassenen (niet in Wlz)
 • Wlz: kinderen en volwassenen die 7 x 24 uur toezicht en of zorg in de nabijheid nodig hebben
 • Zvw: verpleging voor kinderen en volwassenen en verzorging voor volwassenen
 • IKZ: voor ernstig zieke kinderen jonger dan 18 jaar
 • MSVT: voor kinderen jonger dan 18 jaar met ernstige medische problemen, die medisch specialistische verpleging thuis nodig hebben

**Vervoer(hulpmiddelen) en woningaanpassing met een PGB worden in 2016 voor iedereen verstrekt vanuit de WmoBij persoonlijke verzorging gaat het in om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg.

Dit kan ook inhouden dat u wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en/of aan te leren.

Alles wat u gebruikelijk aan zelfzorg uitvoert, is persoonlijke verzorging

Voorbeelden :

Helpen met wassen/douchen

Aankleden

Scheren

Hulp bij eten en drinken

Toedienen van medicatie (sommige)

Toiletbezoek begeleiden of overnemen.Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, het blijft mogelijk via uw gemeente met een PGB hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen in te kopen. Dit zijn eenmalige voorzieningen. Ook budgethouders met een PGB in de Wlz kunnen hiervoor sinds 2016 een beroep blijven doen op hun eigen gemeente.

Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, het blijft mogelijk via uw gemeente met een PGB hulpmiddelen voor vervoer in te kopen (Wmo). Dit zijn de zogenoemde eenmalige voorzieningen. Daaronder vallen bijvoorbeeld:

vergoeding vervoerskosten

een vervoermiddel zoals een buggy, een kinderrolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel, rolstoelaanpassingen een aangepaste fiets of een scootmobiel

Aanvraag

U vraagt een PGB voor een eenmalige voorziening telefonisch of schriftelijk aan. Meestal wordt u daarna uitgenodigd voor een gesprek.

PGB

U kunt ervoor kiezen uw hulpmiddel vervoer naar eigen keuze met een PGB aan te schaffen. Als u bijvoorbeeld een PGB heeft aangevraagd voor een buggy of een rolstoel voor uw kind, dan kunt u zelf bepalen welke model u koopt en bij welke leverancier u deze aanschaft. U regelt zelf het onderhoud, reparatie en verzekering en betaalt dit uit uw PGB. U dient vervolgens de bon in bij de gemeente. Als de gemeente de aankoopverplichting heeft ontvangen en vervolgens akkoord gaat, ontvangt u het budget op uw rekening.


De gemeente betaald het PGB rechtstreeks aan u als de budgethouder. Dit gaat niet via de SVB. Betalingen voor eenmalige voorzieningen worden altijd rechtstreeeks gestort op de rekening van de budgethouder.

U dient bij de aankoop rekening te houden met het programma van eisen dat door de gemeente is opgesteld.

Als de aanvraag wordt toegekend, stelt de WMO afdeling het maximale budget vast in een beschikking en aan welke eisen er worden gesteld. Indien u een voorziening aanschaft die niet aan de eisen voldoen dient u (een deel van) het PGB terug betalenHuishoudelijke Hulp

U heeft hulp nodig bij het schoonmaken van uw huis, de was, boodschappen doen enzovoort.

Of u heeft hulp nodig bij het zelf uitvoeren van huishoudelijke taken of bij het aanleren ervan. Voor hulp bij het huishouden kunt u terecht bij uw gemeente.Vervoer

Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, het blijft mogelijk via uw gemeente met een pgb hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen in te kopen. Dit zijn eenmalige voorzieningen. Ook budgethouders met een PGB in de Wlz kunnen hiervoor een beroep blijven doen op hun eigen gemeente.


Een vervoersvoorziening zoals korting op het (rolstoel)taxibusje in uw gemeente; een vergoeding van taxikosten; een aangepaste fiets of een scootmobiel.Een rolstoel zoals een buggy of een kinderrolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel, rolstoelaanpassing.

Wmo-pas voor de regiotaxi


Wanneer vervoer voor u een probleem is, kunt u contact opnemen met de gemeente. Samen met u kijkt de gemeente eerst wat u of uw omgeving kan doen om uw probleem met vervoer op te lossen. Daarna kijken we of een algemene voorziening volstaat. Als dat niet mogelijk is door bijvoorbeeld lichamelijke of psychische problemen komt u misschien in aanmerking voor een pas.

Valyspas


De Valyspas is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Met Valys kunt u sociale en recreatieve uitstapjes maken. De locaties moeten minimaal 6 openbaar vervoerzones van uw woonadres liggen.

PGB VERVOER

Heeft u vervoerskosten in verband met uw zorg? Soms kunt u die kosten uit uw Persoonsgebonden Budget (PGB) betalen. Dit kan alleen als u een PGB heeft uit de Wlz, Wmo Begeleiding of uit de Jeugdwet. In uw indicatie staat of u recht heeft op vervoer


PGB Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen kunt u geen PGB krijgen.

Voor hulpmiddelen die door gemeenten verstrekt worden,kunt u wel een PGB aanvragen.Dat kan gaan om hulpmiddelen vanuit de Jeugdwet of vanuit de beleidsvrijheid,dus de regels kunnen per gemeente verschillen.Voorbeelden van hulpmiddelen van de gemeente zijn

Aangepaste fiets of een scootmobiel,een rolstoel zoals een buggy of een kinderrolstoel,elektrische rolstoel,sportrolstoel of rolstoelaanpassing.

Heeft een U vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ).Dan kunt u uw budget niet besteden aan hulpmiddelen.Voor hulpmiddelen kunt u mogelijk terecjt bij uw gemeente , zorgverzekering of de zorginstelling waar u verblijft

Welke taken vallen onder verpleging?


Toedienen van medicatie

De apotheek moet medicijnen in een voor de verzekerde passende vorm aanleveren. Als dat mogelijk en nodig is, moet de apotheek de medicijnen gedoseerd afleveren, bijvoorbeeld in een weekdoos. Het aanreiken of toedienen van medicijnen behoort tot persoonlijke verzorging. Ook het toedienen van medicatie bij een intacte huid (zalf, oog- oor- en neusdruppels) valt onder persoonlijke verzorging.
Toedienen van medicatie is verpleging als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.

Sondes en katheters

Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke is verpleging. Vloeistoffen of stoffen via sondes, katheters en dergelijke inbrengen of laten afvloeien, bijvoorbeeld voeding of blaasspoeling, is persoonlijke verzorging.

Verzorging lichaamsopeningen

Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een intacte huid is persoonlijke verzorging. Bij een niet-intacte huid is het verpleging. Ook het verzorgen van wonden valt onder verpleging.Wanneer het noodzakelijk is om uw gezin, uw partner of andere huisgenoten regelmatig tijdelijk te ontlasten dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van logeeropvang of zoals dit ook wel wordt genoemd, kortdurend verblijf.

Met logeeropvang of kortdurend verblijf kunt u logeer-, weekend- en/of vakantieopvang regelen. Kortdurend verblijf/logeeropvang is bedoeld om naasten te ondersteunen. Dat wordt ‘respijtzorg’ genoemd.

Niet het recht op een voorziening, maar het gewenste resultaat staat centraal: u moet als ouders in staat blijven uw rol als verzorgers en opvoeders te vervullen, u moet erop kunnen vertrouwen dat u, als het nodig is, een beroep kunt doen op deze ondersteuning: het tijdelijk overnemen door anderen van de totale zorg voor uw kind.


Bij uw aanvraag bij de gemeente kunt u, zo u wilt , in het persoonlijk plan aangeven waarom respijtzorg voor u en uw kind belangrijk is. Bijvoorbeeld om uw gezin tijdelijk te ontlasten of om overbelasting te voorkomen.


Heeft u een maatwerkvoorziening voor uw kind en heeft u een PGB? Dan kunt u logeeropvang/kortdurend verblijf inzetten. Het spreekt vanzelf dat u als ouders deze zorg niet voor uw rekening kunt nemen. Het gaat er juist om dat u wordt ontlast.Begeleiding Groep

Wanneer u vanwege uw beperking geen (aangepast) werk kunt verrichten of wanneer er geen geschikte school beschikbaar is dan kunt u "begeleiding groep" inkopen voor dagbesteding of dagopvang.

Begeleiding groep is een integraal pakket, dat wil zeggen met inbegrip van alle andere vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel: Zorg die tijdens de begeleiding in groepsverband moet worden gegeven.

PGB of zorg in natura

Wilt u eigen regie en/of kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, die (specialistische) zorg op maat biedt, dan is het PGB het middel om daarmee uw dagbesteding/dagopvang in te kopen.


Wanneer u "begeleiding groep" met een PGB inkoopt, stuit u mogelijk op twee bezwaren:

het bedrag dat u krijgt toegekend om het vervoer te regelen is niet altijd kostendekkend

bij elk Zorgzwaarte Pakket (zzp) hoort een vast aantal dagdelen

begeleiding groep dat niet leidend is voor het aantal dagdelen dat u mag inkopen met uw PGB : hierbij geldt de bestedindsvrijheid,zodat u naar behoefte de PGB kunt inzetten, maar gaat mogelijk te koste van andere zorg die u wilt inkopen met uw PGB

Wilt u "begeleiding groep" inkopen bij een gecontracteerde zorginstelling en kunt u zich schikken in de daarbij gestelde voorwaarden dan kunt u ervoor kiezen om begeleiding groep in zorg in natura te ontvangen. De instelling regelt dan ook het vervoer.


Voor al uw overige zorg kunt u gebruik blijven maken van het PGB

dagbesteding ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwillerswerk) of onderwijs

dagopvang in een groep, wanneer het volgen van een programma van dagbesteding niet mogelijk isU of uw kind ondervindt belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking. Daarom hebt u of uw kind begeleiding nodig bij de dingen die u of uw kind doet. Gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar hebben elk hun eigen regeling.


Niet de aandoening of handicap is maatgevend voor de toekenning van begeleiding, maar de beperking die u ondervindt als gevolg van de aandoening of handicap. Zo kan de ene persoon met autisme minder begeleiding nodig hebben dan het andere. Het doel staat centraal, niet het middel. Zodat u zo goed mogelijk kan functioneren, zowel thuis als op school/werk..


Om een individuele voorziening voor begeleiding toegekend te krijgen, is het erg belangrijk dat de gemeente een goed beeld krijgt van de zorgvraag, waarbij u duidelijk moet maken waarom maatwerk voor uw kind is geboden.

Voorbeelden

Individuele begeleiding kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld:

het onderhouden van sociale contacten

het plannen van dagelijkse activiteiten

bij het voortbewegen in en buiten uw huis

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:

probleemgedrag

problemen in denken,concentreren en waarnemen

problemen mey orientatie in tijd,plaats en persoon  Jeugdwet.


Binnen de Jeugdwet vallen bepaalde vormen van zorg en ondersteuning. Dit worden ook wel ‘zorgfuncties’ genoemd. De Jeugdwet kent de volgende zorgfuncties:

begeleiding individueel en in een groep

In de Jeugdwet is niet precies vastgelegd welke zorg onder ‘begeleiding’ valt. Er wordt gesproken over ‘jeugdhulp’. Niet de aandoening of handicap is maatgevend voor de toekenning van begeleiding, maar de beperking die uw kind ondervindt als gevolg van de aandoening of handicap. Zo kan het ene kind met autisme minder begeleiding nodig hebben dan het andere. Het doel staat centraal, niet het middel. Zodat uw kind zo goed mogelijk kan functioneren, zowel thuis als op school.
Om een individuele voorziening voor begeleiding toegekend te krijgen, is het erg belangrijk dat de gemeente een goed beeld krijgt van de zorgvraag, waarbij u duidelijk moet maken waarom maatwerk voor uw kind is geboden.

De gemeente kan uw kind begeleiding groep toekennen en verwijzen naar een instelling waarmee zij een contract heeft afgesloten. Wanneer u bij deze instellingen geen passende zorg voor uw kind vindt, dan kunt u daarover in gesprek gaan met uw gemeente. Wellicht heeft u zelf of de gemeente informatie over een alternatief, waarbij zorginkoop met een PGB mogelijk is, zoals een zorgboerderij of een centrum voor leerplichtige jongeren met leerplichtontheffing. De gemeente hanteert voor de verdere uitvoering haar eigen regeling, zoals wat betreft het vervoer.

logeren/kortdurend verblijf

Wanneer het noodzakelijk is om uzelf als ouders of uw gezin regelmatig tijdelijk te ontlasten dan kunt u voor uw kind onder voorwaarden gebruik maken van logeeropvang of zoals dit ook wel wordt genoemd, kortdurend verblijf. Met logeeropvang of kortdurend verblijf kunt u logeer-, weekend- en/of vakantieopvang regelen. Kortdurend verblijf/logeeropvang is bedoeld om naasten te ondersteunen. Dat wordt ‘respijtzorg’ genoemd.

Heeft u een maatwerkvoorziening voor uw kind en heeft u een PGB? Dan kunt u logeeropvang/kortdurend verblijf inzetten. Het spreekt vanzelf dat u als ouders deze zorg niet voor uw rekening kunt nemen. Het gaat er juist om dat u wordt ontlast.

persoonlijke verzorging

Kinderen en jongeren onder de 18 kunnen voor persoonlijke verzorging bij de eigen gemeente terecht. Het kan hierbij gaan om

begeleiding bij persoonlijke verzorging

het aanleren van handelingen

of het uitvoeren van de handelingen door een zorgverlener


Is begeleiding bij het douchen voldoende, is uw kind in staat zelf de handelingen te leren of moeten de handelingen door een ander worden gedaan? Het valt in de Jeugdwet allemaal onder ‘persoonlijke verzorging’.

Hulpmiddelen

PGB

U kunt ervoor kiezen uw hulpmiddel vervoer naar eigen keuze met een PGB aan te schaffen. Als u bijvoorbeeld een PGB heeft aangevraagd voor een buggy of een rolstoel voor uw kind, dan kunt u zelf bepalen welke model u koopt en bij welke leverancier u deze aanschaft. U regelt zelf het onderhoud, reparatie en verzekering en betaalt dit uit uw PGB. U stuurt vervolgens de bon in bij de gemeente. Als de gemeente de aankoopverplichting heeft ontvangen en vervolgens akkoord gaat, ontvangt u het budget op uw rekening.

U vraagt een pgb voor een eenmalige voorziening telefonisch of schriftelijk aan. Meestal wordt u daarna uitgenodigd voor een gesprek.

Vervoer

Vergoeding in vervoerskosten

Woningaanpassing

Voor het aanpassen van uw woning kunt u altijd terecht bij uw gemeente (Wmo). U kunt een éénmalige voorziening aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor de kosten van het toegankelijk maken van uw huis voor uw kind met een beperking, het aanbrengen van een traplift, een plafondlift, verhoogd toilet.De Wet langdurige zorg (WLZ)

Wet langdurige zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Hoe komt iemand in aanmerking voor langdurige zorg uit de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.Wooninitiatief


Het wonen in een particulier en/of door ouders opgericht wooninitiatief wordt mogelijk gemaakt doordat u de zorg kunt betalen uit uw PGB. Steeds meer jongeren met een beperking of ouders van kinderen met een beperking kiezen voor een zogenaamd particulier wooninitiatief. Dit betekent dat zij samen met anderen krachten en financiën bundelen om een huis op te richten. Een huis waarin zij zelf de regie houden over eigen leven of het leven van hun kind én de geboden zorg. Het particuliere wooninitiatief biedt de mogelijkheid om te leven in de buurt van vertrouwde mensen en voorzieningen. Kortom: een woning waarin zij zelf zeggenschap hebben, midden in de maatschappij en met zorg op maat. De zorg die u inkoopt bij het wooninitiatief kunt u betalen met het pgb vanuit de wet waar u onder valt.


Beschermd wonen


Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat zij te maken hebben met psychoses, verslavingen, ADHD, autisme, niet-aangeboren hersenletsel. Het gaat om circa 40.000 mensen in Nederland.

Behoort u tot deze groep en hebt u een indicatie in een zorgzwaartepakket ggz-c, dan wilt u uw zorg wellicht met een PGB inkopen. Omdat u liever thuis wilt wonen, in een kleinschalig wooninitiatief, een speciaal studentenhuis of geholpen wilt worden door mensen die u vertrouwt.

Met een indicatie ‘beschermd wonen’ krijgt u begeleiding, zodat u thuis kunt blijven wonen.Intensieve Kind Zorg

Bij kinderen met een indicatie Intensieve Kindzorg gaat het om kinderen met zwaar complexe somatische problematiek of een lichamelijke beperking, die als gevolg daarvan verzorging of verpleging nodig hebben en waarbij permanent toezicht noodzakelijk is.

Permanent toezicht

Hieronder wordt verstaan dat onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende de gehele dag nodig is met betrekking tot fysieke functies, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is. Doordat het kind zorg nodig heeft op zowel te plannen dagen en tijdstippen als op ongeplande tijden, vaak ook in de nachtelijke uren, volstaat toezicht op afstand of een meer passieve observatie niet. Bij de kinderen die een behoefte aan permanent toezicht hebben, kan elk moment iets ernstig mis gaan.

Passief toezicht

Het kan ook gaan om kinderen met lichtere complexe problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij een of meer specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn en waarbij zorg voortdurend in de nabijheid nodig is. Bij deze kinderen moet de zorg weliswaar gedurende de gehele dag in de nabijheid beschikbaar zijn, maar daarbij is geen permanente actieve observatie nodig. Het gaat dus om een vorm van beschikbaarheid van zorg die voor een groot deel bestaat uit meer passief toezicht. De zorg is echter wel nodig op zowel geplande als ongeplande zorgmomenten. Bij de specifieke verpleegkundig handelingen, gaat het om handelingen als het toedienen van zuurstof, aan- en afkoppelen beademingsapparatuur, toediening van intraveneuze medicatie toediening of parenterale voeding, verwisselen van canules en openhouden en doorspoelen van katheters en dergelijke.


Woningaanpassing


Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, voor het aanpassen van uw woning kunt u terecht bij uw gemeente (Wmo). U kunt hiervoor een zogenoemde éénmalige voorziening aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor de kosten voor het

toegankelijk maken van uw huis voor een rolstoelgebruiker

aanbrengen traplift

plafondlift

muurbeugel

verhoogd toilet

douche voorzieningen (beugels en zitje)

antislip vloer badkamer

dempels egaliserenWet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

begeleiding en dagbesteding

ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten

een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis

op in het geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Ondersteuning in spoedgevallen

In spoedgevallen is er geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals (extra) huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of opvang elders. De gemeente start ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie.


Persoonsgebonden budget (PGB))

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) geven. Met een PGB kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Vanaf 2019 abonnementstarief voor gebruik Wmo-voorzieningen

De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 voor iedereen €17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Bijvoorbeeld bij mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen.

Wat is de Zorgverzekeringswet? (ZVW)


De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. Iedereen moet zich verzekeren voor ziektekosten. Je moet in ieder geval een verzekering voor het basispakket afsluiten. Dat is verplicht.

Verpleging aan huis

Verpleging en verzorging aan huis vallen onder de Zvw. Verzorging aan huis is bijvoorbeeld het helpen met aankleden, eten en wassen.

. Een persoonsgebonden budget (PGB) voor verpleging en verzorging aan huis vraag je aan bij je zorgverzekeraar. Of je in aanmerking komt voor een pgb is afhankelijk van de PGB-regels van je zorgverzekeraar. Deze regels vind je in de polisvoorwaardenPGB en Onderwijs

Wanneer u een aanvraag doet voor begeleiding en persoonlijke verzorging voor uw kind, geldt dat wellicht ook voor op school. Geef dat aan, zodat de gemeente daar bij de toekenning rekening mee houdt. Bij de toekenning van een individuele voorziening met een PGB kunt u vervolgens de hulp inzetten met zorgverleners van uw keuze, op de tijd en plaats wanneer u dat wilt of het nodig is, op een manier die bij uw kind past.Palliatieve terminale zorg (PTZ)


Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatieve zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen. Palliatieve zorg is mogelijk voor jeugd en voor volwassenen.

Palliatieve zorg kan bestaan uit:

 • Verzorgen en verplegen
 • Symptomen bestrijden
 • Aandacht voor psychische en sociale problemen
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen
 • Waken
 • Naasten helpen bij de zorg en het rouwproces

Wanneer begint de zorg?

Palliatieve zorg kan beginnen zodra u te horen krijgt dat de laatste levensfase is aangebroken. Bijvoorbeeld wanneer u (of uw kind) zo ziek bent dat op genezing gerichte behandelingen u te zwaar vallen of geen perspectief meer bieden.

Intensieve verpleging is vaak pas in de laatste weken nodig, het waken vaak pas de laatste dagen.

Wanneer is er sprake van terminale zorg?

In de laatste fase wordt gesproken van Palliatieve terminale zorg (PTZ). Dit start als de levensverwachting minder dan drie maanden is. De behandelend arts kan hiervoor een terminaliteitsverklaring afgeven (dat kan ook uw huisarts zijn). Hiermee kunt u bijvoorbeeld in een hospice of het eerstelijns verblijf terecht.

Uw zorgverzekeraar of zorgkantoor kan een terminaliteitsverklaring vragen als de zorg thuis moet worden uitgebreid.

Wanneer eindigt de zorg?

De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

Soms is er sprake van een onverwacht herstel. Dan vindt er in overleg met de behandelend arts een herindicatie plaats. Uw zorg wordt dan op de nieuwe situatie afgestemd.

Waar kunt u Palliatieve terminale zorg krijgen?

U kunt zowel thuis als in een zorginstelling Palliatieve terminale zorg ontvangen. Thuis betekent in dit geval in uw eigen huis, uw ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis.

Hoe wordt Palliatieve terminale zorg vergoed?

Palliatieve terminale zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw situatie.

1. U heeft een indicatie voor Wlz-zorg

 • U krijgt de zorg thuis of in een hospiceDe zorg wordt betaald uit de Wlz en is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (PGB) of volledig pakket thuis (vpt). Uw zorgaanbieder kan zo nodig extra budget voor PTZ bij het zorgkantoor aanvragen. Wanneer u de zorg inkoopt met een pgb kunt u zelf extra budget aanvragen bij het zorgkantoor.
 • U krijgt de zorg in een verpleeghuisDe zorg is onderdeel van uw zorgprofiel.  
 • U krijgt de zorg in het ziekenhuisDe zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

2. U heeft geen indicatie voor Wlz-zorg

Palliatief terminale zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. De zorg is op verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een Palliatieve unit van een verpleeghuis of in een ziekenhuis.

U betaalt geen eigen bijdrage. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg). Bijvoorbeeld voor eten en drinken.
Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT)


Wat MSVT bijzonder maakt ten opzichte van andere verpleging en verzorging, is dat de zorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist wordt geleverd. MSVT is verpleging die wordt geleverd in de thuissituatie, net als de rest van de verpleging en verzorging.